Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)

Наукові статті, що надійшли до редакції науково-методичного збірника «Криміналістика і судова експертиза» – наукового, фахового видання, проходять через інституцію рецензування. При цьому, слід зазначити, що статті докторів та кандидатів наук не рецензуються.

Форми рецензування статей:

– внутрішня (рецензування рукописів статей членами редакційної колегії, співробітниками Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, або фахівцями тих установ, навчальних закладів, якими було ініційовано подання статті );

– зовнішня (рецензування провідними фахівцями у відповідній галузі криміналістики, кримінального процесу, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності, а також судової медицини).

Відповідальний секретар визначає відповідність статті профілю науково-методичного збірника «Криміналістика і судова експертиза» та вимогам до оформлення статей. 

Статті направляються на рецензування фахівцям (докторам чи кандидатам наук), які є провідними спеціалістами в даній галузі знань. 

Строки рецензування в кожному окремому випадку визначаються відповідальним секретарем з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті.

У рецензії повинні бути висвітлені наступні питання:

– чи відповідає зміст статті її назві;

– наскільки стаття відповідає сучасним досягненням науково-теоретичної думки;

– чи доступна стаття читачам, на яких вона розрахована, з точки зору мови, стилю, розташування матеріалу, наочності таблиць, діаграм, малюнків тощо;

– чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше випущеної з даного питання літератури; в чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення повинні бути внесені автором;

– висновок про можливість опублікування даної наукової статті у збірнику: «рекомендується», «рекомендується з урахуванням виправлення зазначених рецензентом недоліків» або «не рекомендується».

Стаття, не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається.

Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. 

Остаточне рішення про доцільність публікації приймається редакційною колегією наукового, фахового видання.