Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)

ВИМОГИ ДО ТЕМАТИКИ, СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У МІЖВІДОМЧОМУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОМУ ЗБІРНИКУ «КРИМІНАЛІСТИКА І СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА»

До публікації у науково-методичному збірнику приймаються статті фахівців – науковців, судових експертів, науково-педагогічних працівників вітчизняних та зарубіжних судово-експертних установ, закладів вищої освіти, аспірантів та докторантів, працівників юридичної та правоохоронної галузей тощо.

Автори несуть відповідальність за відбір та точність наведених фактів, цифр, цитат, правових відомостей, імен та іншої інформації: за зміст в матеріалах даних, які не можуть бути опублікованими у відкритих виданнях; за надання до редколегії матеріалу, що вже був опублікований раніше в інших виданнях або прийнятий ними до друку. Вони також гарантують відсутність у статтях нецитованих запозичень з Інтернету та інших джерел. Усі матеріали, які не відповідають цим вимогам, не розглядаються. Надані матеріали не повертаються.

Загальні вимоги

Статті, які направляються до редколегії збірника, мають відповідати його профілю в межах наступних започаткованих розділів:

– загальнотеоретичні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи;

– питання криміналістичної техніки, тактики та методики розслідування злочинів;

– судова експертиза: наукові розробки у галузі експертних досліджень, технології, методики та методи судових експертиз;

– використання результатів наукових розробок та практичних напрацювань при проведенні судових експертиз;

– оглядова інформація зарубіжної практики у галузі судової експертизи.

До збірника можуть включатися й інші розділи, які визначаються редколегією.

В одному випуску збірника може бути опубліковано не більше двох статей одного автора: одна – одноосібна, друга – у співавторстві, або дві статті – у співавторстві.

У виданні можуть публікуватися матеріали з точкою зору автора (авторів), яку не поділяють члени редколегії.

Автори статей, подаючи свою роботу на розгляд редколегії збірника, тим самим виражають згоду на розміщення повного її тексту, як у друкованому варіанті означеного видання, так і в мережі Інтернет – на офіційному сайті Київського НДІ судових експертиз.

Публікація статей у міжвідомчому науково-методичному збірнику «Криміналістика і судова експертиза» здійснюється на безоплатній основі.

Збірник в електронному вигляді (PDF-формат) розміщується на офіційному сайті  КНДІСЕ.

Вимоги до змісту статті

1. Редколегією приймаються до розгляду статті, які мають новизну та такі елементи:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки та перспективи подальшого розвитку та вдосконалення положень кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності.

2. Матеріал статті викладається у науковому стилі (точно, логічно, лаконічно, зрозуміло, зв’язано, цілісно, завершено), на високому науковому рівні.

Вимоги до обсягу

1. Загальний обсяг наукової статті, в який входять: відомості про автора, назва статті, анотація, ключові слова, текст статті, бібліографічні посилання, розширене резюме, перелік посилань) має бути від 8 до 20 сторінок.

Вимоги до оформлення

1. Стаття може подаватися  до друку українською або англійською мовами.

2. Текст статті повинен бути надрукований у текстовому редакторі Microsoft Word (у форматі doc.х (doc); формат паперу А4; орієнтація сторінок: книжкова із вирівнюванням по ширині, з відступом по лівому краю – 1,25 см; поля: верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см; шрифт: Times New Roman; кегль 14; міжрядковий інтервал – 1,5. Текст не має містити переносів і макросів.

3. Інформація у статті  подається в наступній  послідовності:

– шифр за Універсальною десятковою класифікацією (УДК) має бути зазначено з вирівнюванням по лівому краю (скорочені таблиці УДК українською мовою містяться на веб-сайті УДК);

інформацію про автора (співавторів) публікації необхідно зазначати з вирівнюванням по центру: ім’я, по-батькові, прізвище, науковий ступінь, вчене звання автора (авторів), посада, ORCID, E-mail, місце роботи з одинарним міжрядковим інтервалом, шрифтом Times New Roman, жирний, кегель 14;

– назва організації – набирається з нового рядка шрифтомом Times New Roman, кегель 14 (курсив), вирівнюються по центру рядка;

–  в одній публікації допускається не більше 5 співавторів;

– назву статті потрібно подавати на 1 рядок нижче назви організації, шрифтом Times New Roman, жирний, кегель 14, великими літерами з вирівнюванням по центру, без скорочень літерних абревіатур; назва публікації повинна відтворювати зміст статті та відповідати поставленим завданням, науковим результатам і висновкам;

– необхідно підготувати анотацію – стислу характеристику змісту статті, об’ємом 5–7 строк (об’єм визначається змістом наукової статті, науковою цінністю та (або) практичним значенням її положень), викладену мовою статті;

– ключові слова – від 5-ти до 10-ти слів; анотація та ключові слова друкуються шрифтом Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал 1,0 курсив;

  • текст статті викладається з дотриманням вимог до змісту.

У тексті статті мають бути дотримані загальні правила цитування й посилання на використані джерела та вимоги Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» і міжнародного стилю цитування та посилання в наукових роботах APA, а саме:

а) текст цитати всередині рядка (розміром до трьох рядків тексту) повинен починатися й закінчуватися одинарними лапками та наводитися у тій граматичній формі, у якій він наданий у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання. Знак виноски ставиться після відповідної пунктуації в кінці цитати чи безпосередньо після слова (фрази), до якого (якої) він належить. Якщо слово (фраза), якого (якої) стосується знак виноски, зазначено у дужках, знак виноски розміщується перед дужкою, що закриває таке слово чи фразу;

б) блокова цитата (складається з чотирьох і більше рядків тексту) повинна подаватися у тексті статті з нового рядка з абзацним відступом для всієї цитати без лапок. Перед блоковою цитатою та після неї робиться один рядок відступу;

в) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців під час цитування здійснюється без перекручення авторського тексту та позначається трьома крапками, які розміщуються у відповідному місці цитати (на початку, в середині, у кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

г) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело, бібліографічний опис якого повинен бути оформлений згідно з Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» та міжнародним стилем APA. У зв’язку із введенням на території України воєнного стану через збройну агресію рф забороняється цитування в тексті та внесення до переліку бібліографічних посилань джерел, опублікованих російською мовою після 1992 року в рф та білорусі;

д) при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших авторів своїми словами) необхідно бути гранично точним у викладенні думок авторів і коректним щодо оцінювання їхніх результатів та наводити відповідні посилання на джерела. Непряма цитата не береться у лапки. Знак виноски ставиться після відповідної пунктуації у кінці непрямої цитати чи безпосередньо після слова (фрази), до якого (якої) він належить. Якщо слово (фраза), якого (якої) стосується знак виноски, зазначено у дужках, знак виноски розміщується перед дужкою, що закриває таке слово чи фразу;

е) якщо автор статті, наводячи цитату, виділяє у ній деякі слова, робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, що пояснює виділення, ставиться крапка, тире і вказуються ініціали автора статті, виділені курсивом.

Термінологію та основні положення статті необхідно (за потреби) виділяти курсивом.

У тексті статті можна подавати ілюстрації (таблиці, діаграми, графіки, схеми, формули). Ілюстрації повинні відповідати тексту статті, а текст – ілюстраціям. Назви ілюстрацій потрібно розміщувати після їх номерів. За необхідності ілюстрації можна доповнити пояснювальними відомостями (підрисунковий підпис).

Підпис під ілюстрацією має складатися з чотирьох основних елементів: найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом «Рис.»; порядкового номера ілюстрації, який вказується без знаку номера арабськими цифрами; тематичного заголовка ілюстрації, що містить текст зі стислою характеристикою зображення. У тому місці, де викладається тема, пов’язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, потрібно розмістити посилання у вигляді виразу в круглих дужках «(рис. 1.)» чи звороту на шталт: «…як убачається з рис. 1» або «…як показано на рис. 1».

Кожна таблиця повинна мати порядковий номер і тематичний заголовок, які необхідно розмістити над нею симетрично до тексту. Тематичний заголовок і слово «Таблиця» подаються з великої літери.

Таблиці необхідно виконувати у текстовому редакторі MS Word (у форматі rtf або doc).

Діаграми та графіки мають бути зроблені за допомогою векторних редакторів Adobe Illustrator, Corel Draw або MS Excel.

Схеми мають бути оформлені у векторному форматі (cdr, eps, pdf, ai).

Формули потрібно виконувати з використанням редактора формул MS Equation 3.0, Math Type.

Діаграми, графіки, схеми, формули не потрібно розміщувати в окрему рамку або поверх тексту. Текст має бути зверху та знизу без використання обтікання.

Бібліографічні посилання. У тексті статті необхідно використовувати бібліографічні посилання. При посиланні на конкретний документ або цитуванні його у тексті наукової роботи, у квадратних дужках наводиться номер, який відповідає номеру у «Переліку посилань», або номер та сторінки, наприклад: [12], [27] або [12, с. 5-6], [27, с. 61].

Перелік посилань складається згідно Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», та з використанням міжнародного стилю American Psychological Association (APA) Style.

Із правилами складання та подання у статті бібліографічних посилань згідно зі стилем APA можна ознайомитися у Методичних рекомендаціях «Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах».

Перелік посилань та References необхідно розміщувати після тексту статті у два стовпчики (шрифт Times New Roman  – 12 рt); міжрядковий інтервал – 1,0.

Якщо цитованому науковому виданню присвоєно DOI (Digital Object Identifier) – міжнародний стандарт (ISO 26324:2012) ідентифікації інформації – то його необхідно обов’язково вказати в посиланні на відповідне джерело та в «References» (списку використаних джерел).

Після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела, наприклад – (in Ukrainian) або (in English).

Іноземні джерела залишаються без змін.

Обов’язково потрібно вказувати міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (digital object identifier) для всіх процитованих джерел, для яких вони існують.

Наприкінці статті  необхідно підготувати резюме – виклад суті статті з висновками,  перед текстом якого вказується назва статті та автор (автори), виконується – англійською (якщо стаття – українською мовою), або українською (якщо стаття – англійською мовою), об’ємом 250–300 слів, після якого додаються ключові слова на відповідних мовах. Резюме та ключові слова виконуються шрифтом Times New Roman, кеглем – 12 міжрядковий інтервал – 1,0.

Вимоги до подання

– Для опублікування наукової статті, яка раніше не була опублікована (розміщена) в інших друкованих (електронних) виданнях, на адресу електронної пошти збірника (zbirnyk@kndise.gov.ua) необхідно надіслати її електронну версію (назва файлу має складатися з прізвища (прізвищ) автора (співавторів) і дати направлення до редакції з поміткою «стаття»).

 – Автору (співавторам) необхідно надати про себе довідку такого змісту (назва файлу має складатися з прізвища (прізвищ) автора (співавторів) і дати направлення до редакції з поміткою «довідка»).

Надіславши наукову статтю та інші матеріали,  що подаються  для опублікування у міжвідомчому науково-методичному збірнику «Криміналістика і судова експертиза», автор (співавтори) повністю та беззастережно приймає (приймають) умови Ліцензійного договору на використання твору, розміщеного на офіційному сайті Київського НДІ судових експертиз.

Статті надаються з рецензіями та витягами з протоколів засідань вчених рад, кафедр, лабораторій тощо з рекомендацією до публікації.

Редакційна колегія здійснює зовнішнє рецензування статей, які надійшли для розгляду на предмет їх публікації та залишає за собою право відбору матеріалів для збірника без письмового пояснення причин їх відхилення. Редакційна колегія залишає за собою право внесення редакційних правок без участі авторів та зміни суті матеріалу.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Усі матеріали, які не відповідають цим вимогам, не розглядаються. Надані матеріали не повертаються.